fbpx

תקנון חברות במועדון TMRG

 1. הגדרות:
  1. "המועדון"– מועדון הלקוחות של TMRG שמטרתו להעניק לחברי המועדון הטבות בגין רכישות ישירות בחברת TMRG בלבד בתקופת חברותם במועדון ובהתאם להוראות תקנון זה.
  2. "חבר" או "חבר מועדון כרטיס TMRG" – מי שמחזיק כדין, בהתאם לתקנון זה בכרטיס תקף של המועדון.
  3. חבר הינו אדם אשר ביצעה רכישה ישירה במשרדי החברה עבור אחד ממוצרי החברה ונתן את אישורו להצטרפות למועדון וקיבל את כרטיס חבר ממוספר ומזוהה במאגר הנתונים של החברה
 2. החברות במועדון:
  1. החברות במועדון כפופה לכל הכללים, התנאים, החוקים, התקנות, המדיניות והנהלים ("כללי התוכנית"), אשר TMRG תאמץ מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  2. על אף האמור בכל מקום אחר בתקנון זה, "TMRG" תהא רשאית בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי:
   1. להפסיק את תוכנית המועדון, ללא הודעה מוקדמת. לפיכך, ומבלי להתחשב במידת השתתפות החבר בתוכנית.
   2. לקבוע ולערוך שינויים בכללי התוכנית של המועדון, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור: סוגי ההטבות השונים, כללי מתן ההטבות, התקשרויות עם שותפים כהגדרתם בתקנון וכד'.
   3. כל השינויים ניתנים לביצוע בהודעה מוקדמת של 30 ימים מיום פרסום השינוי באתר החברה, אלא במקרים חריגים הנובעים מארועים אשר TMRG לא יכולה היתה לצפות מראש, שאז השינויים ניתנים לביצוע באופן מיידי. שינויים טכניים ניתנים לבצוע בכל עת.
 3. ההרשמה למועדון:
  1. החברות בתוכנית הינה אישית, אינה ניתנת להעברה לאחר, ואינה ניתנת להמרה בכסף או בשווה כסף.
  2. הרשמה למועדון אינה כרורכה בתשלום, ותבוצע בהסכמה מצד החבר המיועד בזמן ביצוע רכישה ישירה ממשרדי החברה.
  3. לחבר יונפק כרטיס חבר אישי אשר ימוספר ואשר אינו ניתן להעברה. כרטיס החבר בתוקף לתקופה של 3 שנים אלה במידה והחליטה החברה לסגור את המועדון ואו לשנות את אופן פעילות המועדון ואו לתת ארכה נוספת לתוקף הכרטיס.
   ההטבות לחברים בטלפון ישיר למשרדי חברת TMRG בלבד!!
  4. הנחות והטבות ינתנו אך ורק לרוכשים ישירות ממשרדי החברה ובזמן ביצוע רכישה בלבד ממשרדי חברת TMRG הנחות הטבות ומבצעים ימסרו לחברי המועדון בכל פעם שיפנו לחברה לצורך ביצוע רכישה
   לא יהיה כפל מבצעים בשום מקרה.
   פרסום מבצעים הטבות ארועים או כל מסר אחר לחברי המועדון יבוצע בכל אפיק שתמצא החברה לנכון.
 4. כללי:
  1. TMRG רשאית לבחור את אופן ואפיק הדיוור לחברים הרשומים במועדון.
   1. כל מצטרף למועדון ואו משתתף באחד מתוכניות החברה ייחשב כמי שהסכים מרצונו, מבלי כל חובה, ששמו ופרטיו כפי שנמסרו על ידיו וכן כל מידע שיצטבר בעסקים המשתתפים ו/או בתוכנית בקשר עם רכישותיו במסגרת ההתוכנית ו/או כל נתון שיופק על סמך ניתוח הנתונים והמידע כאמור יועברו להנהלת התוכנית וישמשו את התוכנית לקידום פעולותיה ,לעריכת סקרים ולדיוור ישיר, באופן ששימוש כאמור במידע הנ"ל לא יחשב כפגיעה בפרטיות. האמור יחול גם על העברת מידע כאמור מהעסקים המשתתפים להנהלת התוכנית. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של TMRG והחבר מוותר בזאת על כל טענה על פי כל דין בגין שימוש במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981. ככל שחבר המועדון יתנגד לשימוש בפרטים ובנתונים כאמור, יהא עליו להודיע במכתב רשום להנהלת TMRG, לכתובתה הרשומה ובמקרה זה ימחק שמו ממאגר המידע והוא יחשב כמי שפרש מהתוכנית.
   2. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר יקרא אף בלשון נקבה וכל האמור בתקנון זה בלשון יחיד יקרא אף בלשון רבים, הכל בשינויים המחויבים לצורך כך.
   3. שום ויתור ארכה, הנחה או שינוי בתנאי כלשהו בתקנון זה לא יהיה בר תוקף אלא אם ייעשה בכתב ע"י TMRG ושום איחור בשימוש ו/או עמידה על זכויותיה של TMRG, לא ייחשב כויתור ולTMRG תהיה רשאית להשתמש בזכויותיה, כולן או חלקן, הן לפי תקנון זה והן לפי הדין, בכל עת שתמצא לנכון.
   4. תקנון זה, כפי שיתוקן מפעם לפעם ע"י TMRG , מסדיר באופן בלעדי וסופי את זכויות החברים במועדון.
   5. התנאים המפורטים בתקנון זה וכן כללי התוכנית המפורסמים מעת לעת ע"י TMRG באתר האינטרנט של TMRG, הם הכללים המחייבים את TMRG . במקרה של סתירה בין הכללים הקבועים בתקנון, לבין אלו המופיעים בכל פרסום אחר, הפרסומים באתר הם אלה אשר יקבעו.
   6. באחריות החבר לעקוב אחר שינויים והודעות הנשלחות לחברים מפעם לפעם ו/או המפורסמים באתר TMRG באינטרנט.